• ქ. თბილისი, საქართველოს რესპუბლიკა
  2024 წლის 10 ივნისი

  წინამდებარე პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციის მიმართ, რომელიც ნიკიტა ვორონინმა („ჩვენ“, „ჩვენი“ ან „ჩვენ“), მდებარე მისამართზე https://voronin-fr, შეიძლება მიიღოს მომხმარებლის შესახებ.
 • ტერმინთა განმარტება
  1.1.წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:
  1.1.1.     „საიტის ადმინისტრაცია“ - ინდივიდუალური მეწარმე ნიკიტა ვორონინ, რეგისტრირებული საქართველოს რესპუბლიკის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, სარეგისტრაციო ნომერი 322950810, და საიტის მართვაზე უფლებამოსილი თანამშრომლები, მოქმედნი მისი სახელით, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ და/ან ახორციელებენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და ასევე განსაზღვრავენ პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, პერსონალურ მონაცემებთან შესრულებულ ქმედებებს (ოპერაციებს).
  1.2.„პერსონალური მონაცემები“ - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტს).
  1.3.„პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება“ - ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებების (ოპერაციების) ერთობლიობა, რომელიც შესრულებულია ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან პერსონალურ მონაცემებთან ასეთი საშუალებების გამოყენების გარეშე, შეგროვების, ჩაწერის, სისტემატიზაციის, დაგროვების, შენახვის, დაზუსტების (განახლება, შეცვლა), მოპოვების, გამოყენების, გადაცემის (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაციის, დაბლოკვის, წაშლის, პერსონალური მონაცემების განადგურების ჩათვლით.
  1.4.„პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა“ არის სავალდებულო მოთხოვნა ოპერატორის ან სხვა პირისთვის, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, არ დაუშვას მათი გავრცელება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის გარეშე.
  1.4.1.     „მომხმარებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც წვდება საიტს და იყენებს მის სერვისებს.
 • ზოგადი დებულებები
  2.1.მომხმარებლის მიერ საიტის https://voronin-fr გამოყენება ნიშნავს თანხმობას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებთან.
  2.2.კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს საიტის https://voronin-fr გამოყენება.
  2.3.წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ საიტზე https://voronin-fr. საიტის ადმინისტრაცია არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია გადავიდეს საიტზე https://voronin-fr ხელმისაწვდომი ბმულების საშუალებით.
  2.4.საიტის https://voronin-fr ადმინისტრაცია არ ამოწმებს საიტის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების უტყუარობას.
 • კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი
  3.1.წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს საიტის ადმინისტრაციისვალდებულებებს, არ გაამჟღავნოს და უზრუნველყოს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის რეჟიმი, რომელსაც მომხმარებელი მოაწვდის საიტის ადმინისტრაციის მოთხოვნით რეგისტრაციისას და საიტზე https://voronin-fr განთავსებული მასალების გამოყენების პროცესში.
  3.2.წინამდებაზე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით დასამუშავებლად ნებადართული პერსონალური მონაცემები მოწოდებული იქნება მომხმარებლის მიერ საიტზე https://voronin-fr რეგისტრაციის ფორმის შევსების გზით და მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
  ·      მომხმარებლის გვარი და სახელი;
  ·      ელექტრონული ფოსტის მისამართი (e-mail).
 • მომხმარებლის პირადი მონაცემების შეგროვების მიზნები
  4.1.საიტის ადმინისტრაციას შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემებიშემდეგი მიზნებისთვის:
  ·        შეკვეთების დამუშავება და სერვისების მიწოდება.
  ·        მომხმარებლის იდენტიფიკაცია სერვისების მიწოდებისთვის.
  ·        მომხმარებელთან უკუკავშირის დადგენა, შეტყობინებების გაგზავნის, მომხმარებლისგან მიღებული მოთხოვნების დამუშავების ჩათვლით.
 • პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების მეთოდები
  5.1.მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება დროის შეზღუდვის გარეშე ნებისმიერი კანონიერი გზით, მათ შორის პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით ან ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე.
  5.2.მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს საქართველოს რესპუბლიკის უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებს მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებითა და წესით.
  5.3.პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია აცნობებს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შესახებ.
  5.4.საიტის ადმინისტრაცია იღებს საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, შეცვლისგან, დაბლოკვისგან, კოპირებისგან, გავრცელებისგან და ასევე მესამე მხარის სხვა უკანონო ქმედებებისგან დასაცავად.
 • მხარეთა ვალდებულებები
  6.1.მომხმარებელი ვალდებულია:
  ·      მიაწოდოს ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც აუცილებელია საიტის https://voronin-fr გამოყენებისთვის.
  ·      განაახლოს და შეავსოს მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში.
  6.2.საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:
  ·      გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე-4 პუნქტში მითითებული მიზნებისთვის.
  ·      უზრუნველყოს კონფიდენციალური ინფორმაციის გასაიდუმლოება, არ გაამჟღავნოს მომხმარებლის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე და ასევე არ გაყიდოს, გაცვალოს, გამოაქვეყნოს ან სხვა შესაძლო გზით გაამჟღავნოს მომხმარებლის გადაცემული პერსონალური მონაცემები, გარდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2 პუნქტისა.
  საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია დაბლოკოს შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები მომხმარებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილი ორგანოს განაცხადის ან მოთხოვნის მომენტიდან შემოწმების პერიოდის განმავლობაში, არასანდო პერსონალური მონაცემების ან უკანონო ქმედებების გამოვლენის შემთხვევაში.
 • მხარეთა პასუხისმგებლობა
  7.1.საიტის ადმინისტრაცია, რომელმაც არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, პასუხისმგებელიამომხმარებლის მიერ პერსონალური მონაცემების უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებითმიყენებულ ზარალზე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის 5.2 და 7.2 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
  7.2.კონფიდენციალური ინფორმაციის დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:
  ·      გახდა საჯარო ქონება მის დაკარგვამდე ან გამჟღავნებამდე.
  ·       იგი მესამე მხარისგან იქნა მიღეული, სანამ მას საიტის ადმინისტრაცია მიიღებდა.
  ·      იქნა მომხმარებლის თანხმობით გაცხადებული.
 • დავის გადაწყვეტა
  8.1.საიტის https://voronin-fr მომხმარებლის და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოშობილ დავების თაობაზე სასამართლოში სარჩელის შეტანამდე, სავალდებულოა პრეტენზიის წარდგენა (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით გადაწყვეტის შესახებ).
  8.2.პრეტენზიის მიმღები სარჩელის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით აცნობებს მომჩივანს სარჩელის განხილვის შედეგების შესახებ.
  8.3.თუ შეთანხმება არ არის მიღწეული, დავა გადაეცემა სასამართლო ორგანოს საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
  8.4.სწინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობაზე გამოიყენება საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობა.
 • დამატებითი პირობები
  9.1.  საიტის ადმინისტრაციას უფლება შეიტანოს ცვლილებები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მომხმარებელთა თანხმობის გარეშე.
  9.2.  ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ამოქმედდება მისი საიტზე https://voronin-frგანთავსების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი რედაქციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
  9.3.  ყველა წინადადება თუ შეკითხვა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა ეცნობოს საიტის ადმინისტრაციას საიტზე განთავსებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით.
Made on
Tilda