მომსახურების გაწევის პირობები
 • 2024 წლის 20 ივნისი

  ზოგადი დებულებები
  1.1. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება (შემდგომში - შეთანხმება)
  არეგულირებს ინტერნეტ რესურსის საიტის "voronin-fr.com" (შემდგომში
  საიტი) გამოყენებას, რომელიც ეკუთვნის საქართველოში ინდივიდუალურ
  მეწარმეს ნიკიტა ვორონინს (საიდენტიფიკაციო ნომერი 322950810).
  1.2. საიტის გამოყენების გაგრძელება ნებისმიერი მომხმარებლის მიერ
  (შემდგომში - მომხმარებელი) ნიშნავს ამ შეთანხმების პირობების სრულ
  და უპირობო მიღებას.
  1.3. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები
  წინამდებარე შეთანხმებაში წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ცვლილებები
  ძალაში შედის მათი საიტზე გამოქვეყნების მომენტიდან.
 • განმარტებები
  2.1. ამ შეთანხმების მიზნებისათვის გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:
  2.1.1. საიტი - ინტერნეტ რესურსი, რომელიც ხელმისაწვდომია მისამართზე
  voronin-fr.com, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას ნიკიტა ვორონინის,
  მისი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ.
  2.1.2. მომხმარებელი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც წვდება
  საიტს და იყენებს მის სერვისებს.
  2.1.3. სერვისები – სერვისები, რომლებსაც აწვდის ნიკიტა ვორონინ საიტის
  მეშვეობით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:
  2.1.3.1. ინდივიდუალური კონსულტაციები საფრანგეთის
  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიღებაზე და DELF გამოცდებზე.

  2.1.3.2. ფრანგულ ენაში და DELF გამოცდისთვის მომზადების სასწავლო
  მასალების მიწოდება.
  2.1.3.3. ინდივიდუალური გაკვეთილები ფრანგული ენის დონის
  ასამაღლებლად მოსწავლეთათვის.
  2.1.3.4. ონლაინ კონსულტაციები საფრანგეთის საგანმანათლებლო
  დაწესებულებებში ჩაბარების პროცედურაზე და DELF გამოცდაზე.
 • შეთანხმების საგანი
  3.1. წინამდებარე შეთანხმების საგანია მომხმარებლისთვის წვდომა
  ნიკიტა ვორონინის, მისი სერვისებისა და პროდუქტების შესახებ
  ინფორმაციაზე საიტზე, ასევე 2.1 პუნქტში აღწერილი სერვისების
  მიწოდებაზე.
  3.2. საიტზე წვდომა და მისი სერვისებით სარგებლობა უფასოა, გარდა
  3.1 პუნქტში მითითებული შემთხვევებისა.
 • მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები
  4.1. საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია:
  4.1.1. შეცვალოს საიტის გამოყენების პირობები და მისი შინაარსი წინასწარი
  შეტყობინების გარეშე.
  4.1.2. შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა საიტზე ამ შეთანხმების პირობების
  დარღვევის შემთხვევაში.
  4.2. მომხმარებელი უფლებამოსილია:
  4.2.1. მიიღოს წვდომა საიტის მიერ მოწოდებულ სერვისებზე.
  4.2.2. პირადად დაუკავშირდეს ნიკიტა ვორონინს მოწოდებული სერვისების
  შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად.
  4.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას:
  4.3.1. დაიცვას წინამდებარე შეთანხმების პირობები.
  4.3.2. შეისწავლოს სერვისების მოწოდების ყველა პირობა, რათა სრულად
  გაიგოს მათი შინაარსი და შედეგები.
 • საიტის გამოყენება
  5.1. საიტი და მისი შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით და
  ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის შესახებ კანონებით.
  5.2. აკრძალულია საიტის მასალების გამოყენება ნიკიტა ვორონინის
  წინასწარი თანხმობის გარეშე.
 • პასუხისმგებლობა
  6.1. ნიკიტა ვორონინ არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ
  საიტის მეშვეობით მოწოდებული სერვისების გამოყენების ან გამოყენების
  შეუძლებლობის შედეგად მიყენებულ ნებისმიერ ზარალზე ან ზიანზე.
  6.2. მომხმარებელი დამოუკიდებლად აგებს პასუხს საიტის მეშვეობით
  მიღებული ინფორმაციისა და სერვისების ინტერპრეტაციაზე და
  გამოყენებაზე.
 • შეთანხმების პირობების დარღვევა
  7.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეწყვიტოს მომხმარებლის
  წვდომა საიტზე, თუ ის არღვევს წინამდებარე შეთანხმების პირობებს.
  7.2. შეთანხმების პირობების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს
  სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
 • დავების გადაწყვეტა
  8.1. შეთანხმების მხარეებს შორის დავების წარმოქმნის შემთხვევაში,
  მხარეები იღებენ ვალდებულებას შეეცადონ მათი მოგვარება
  მოლაპარაკებების გზით.
  8.2. თუ შეუძლებელია დავის გადაწყვეტა მოლაპარაკების გზით, დავა
  შეიძლება გადაეცეს სასამართლოს საქართველოს მოქმედი
  კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • დამატებითი პირობები
  9.1. წინამდებარე შეთანხმება არის საჯარო ოფერტა და მოქმედებს
  საიტის ყველა მომხმარებლის მიმართ.

  9.2. საიტის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს წინამდებარე
  ხელშეკრულების პირობები წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
Made on
Tilda